Elektroodpady

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE)

Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce i UE zużyty sprzęt elektyczny i elektroniczny musi być zagospodarowany w odpowiedni sposób. Przede wszystkim takiego sprzetu nie wolno pozbywać się na zasadzie wyrzucania do tak zwanych ” śmieci socialnych „.

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE) obejmuje popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia i narzędzia elektryczne i elektroniczne, działające na prąd lub baterie (charakterystyka elektroodpadów).

Elektrośmieci należy zbierać selektywnie i nie można ich łączyć z innymi odpadami. Zasady zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego określone są w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkaniec Radomia może oddać do:

1 ) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – link do wykazu

2) Punktów sprzedaży, o ile oddawany sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt kupowany np. stara pralka za pralkę nową ( nasz punkt sprzedaży Radom ul. Kuśnierska 1)

3) Punktów serwisowych, w przypadkach, gdy naprawa przyjętego do tych punktów sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa jest dla niego nieopłacalna. ( nasz punkt serwisowy Radom ul. Kuśnierska 1)

Małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o wymiarach nie przekraczających 50 cm x50 cm można wrzucać do czerwonych pojemników ustawionych na terenie Radomia. (LOKALIZACJA POJEMNIKÓW)

Dodatkowo placówki handlowe, prowadzące sprzedaż sprzętów elektrycznych i elektronicznych dla gospodarstw domowych na powierzchni co najmniej 400m2, zobowiązane są do nieodpłatnego przyjmowania drobnego zużytego sprzętu, bez konieczności zakupu nowego.

Informujemy naszych klinetów że nasz punkt handlowy i serwis mieszczący się w Radomiu przy ul. Kuśnierskiej 1 przyjmuje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska .

Jednocześnie informujemy że w ramach prowadzonej działalności współpracujemy za zasadach podpisanej umowy z organizacją:

AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
ul. Orzycka 27

02-695 Warszawa